REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia Członków
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej " INSTAL" we Wrocławiu

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 17-12-1993 r.


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Sp6łdzielnl działającym na podstawie
1.   przepisów art. 36-43 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo  Spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz.21O/,
2.   postanowień statutu Spółdzielni,
3.   niniejszego regulaminu.

II. Zakres działania

§ 2

Zakres działania Walnego Zgromadzenia określa § 37 Statutu MSM "Instal"

III. Organizacja i skład Walnego Zgromadzenia.


§ 3

1.   W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestnictwa z głosem decydującym wszyscy członkowie Spółdzielni.
2.   Członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

§ 4


Każdemu członkowi na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do pełnomocników członków - osób prawnych i ustawowych przedstawicieli lub kuratorów członków małoletnich oraz posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5


W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym
Inne osoby zaproszone przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

§ 6


Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu m-cy po upływie roku obrachunkowego.

§ 7


1.   Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2.   Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący i sekretarz.
Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 8


Po dokonaniu wyboru Prezydium przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie: w spawie porządku obrad.
Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw porządku obrad.

§ 9


Członkowie Spółdzielni i inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu
z głosem decydującym wybierają ze swego grona:
1.   Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 2 osób, której zadaniem jest:
a)   sprawdzenie czy listy obecności członków są kompletne, zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków - osoby prawne oraz wylegitymowanie przedstawicieli ustawowych członków małoletnich względnie osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jej pozbawionych.
b)   dokonywanie, na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,  obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych  z przeprowadzeniem głosowania.
2.   Komisję wnioskowa w składzie 2 osób, dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu w formie projektów uchwał.
3.   Komisję Wyborczą w składzie 2 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów do Rady.
4.   inne komisje w miarę potrzeby.

§ 10

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

§ 11


1.   Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokóły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
2.   Przewodniczący komisji  składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z  czynności komisji i przedstawia wnioski.

§ 12


1. Po przedstawieniu sprawy, zamieszczonej w porządku obrad,
przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie z   podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej  Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3.   Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.
4.   Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej      sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.
5.   W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza
kolejnością. Za wnioski w sprawach  formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
    1.   głosowania bez dyskusji,
    2.   przerwanie dyskusji,
    3.   zamknięcia listy mówców,
    4.   ograniczenia czasu przemówień,
    5.   zarządzenia przerwy w obradach,
    6.   kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6.  Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenie do protokołu mogą być składane na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia z podaniem imienia i nazwiska oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej statutowej nazwy członka, którego wnioskodawca reprezentuje. Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie.
7.   Zarządzenie przewodniczącego zebrania może być uchylone przez zebranie w drodze głosowania.

  § 13


1.   Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2.   Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala się kolejność głosowania.
   Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed  wnioskiem.

§ 14


Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwoływania Rady
Nadzorczej i Zarządu.
Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 15


1.   Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 33 statutu Spółdzielni zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków. Wyłącznie do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji spółdzielni liczba członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków musi wynosić 50 %+ 1 członków wg stanu na dzień 1 stycznia bieżącego roku.
2.   Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie Spółdzielni. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
3.   Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest:
2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu spółdzielni,
2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółdzielni,
3/4 głosów - dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.

4. W głosowaniu oblicza ilość oddanych głosów za i przeciw.
Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący lub przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej.
W przypadku kilku wniosków w tej samej sprawie, poddaje się pod głosowanie kolejno wszystkie wnioski i wniosek, który otrzymał największą liczbę jest podany pod głosowanie w formie uchwały.


§ 16


1.   Członkowie Spółdzielni oraz inne: osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym mogą jedynie zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2.   Zgłoszenia należy składać na piśmie do Komisji Wyborczej w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   Zgłoszenie powinno zawierać:
        1/. Imię i nazwisko kandydata,
        2/. Imię i nazwisko zgłaszającego oraz w przypadku pełnomocnika  osoby prawnej także statutową nazwę członka, którego
            zgłaszający reprezentuje.
3.   Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego składają ustnie oświadczenie dotyczące zgody na kandydowanie.
4.   Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów spośród zgłoszonych osób, które w sposób określony w ust.3 wyraziły zgodę na kandydowanie.

§ 17


1.   Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są imiona i nazwiska kandydatów w kolejności ustalonej przez Komisję Wyborczą.
2.   Głosowanie odbywa. się przez złożenie karty wyborczej do urny w
obecności Komisji Skrutacyjnej.
3.   Głosujący może skreślić nazwiska kandydatów, na których nie głosuje, bądź też złożyć kartę wyborczą bez skreśleń.
4.   W przypadku, gdy ilość nazwisk na złożonej do urny karcie jest większa od ilości miejsc w Radzie Nadzorczej przyjmuje się, że głosujący oddał głos nieważny.
5.   Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
6.   Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy  I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.
7.   Przy równej ilości głosów o wyborze decyduje II tura wyborów, która jest przeprowadzana pomiędzy kandydatami którzy w I turze otrzymali równą ilość głosów, a ilość kandydatów przekracza  liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej określoną w statucie.

§ 18

Głosowanie w sprawach odwołania członka Rady Nadzorczej
i Zarządu przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.

§ 19


Postanowienia § 17 i 18 mają odpowiednie zastosowanie przy wyborach delegatów i zastępców delegatów na zjazdy związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 20


Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie  z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

§ 21


Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 22


1.   Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz Zgromadzenia.
2.   Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów, treść podjętych uchwał.
Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw.
Porządek obrad, lista obecności oraz protokoły komisji wraz z kartami do głosowania i  innymi dokumentami stanowią załączniki do protokółu.

§ 23


Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 1993 r.
Jednolity tekst Regulaminu wraz z  uchwalonymi w dniu 12 czerwca 2007 r zmianami, obowiązuje od dnia 12 czerwca 2007 r.


    Przewodniczący                                                 Sekretarz
Walnego Zgromadzenia                              Walnego Zgromadzenia